Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Nyheter

Skole + Friskliv = Sant

Stange kommune har på en unik måte koblet frisklivssentralens kompetanse inn mot skolehelsetjenesten og helsefremmende arbeid overfor elevene. –Og det virker, forteller fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard.

frisklivDet er flere ungdomsskoler i landet som bruker «Min Livsstil – Helse og livsmestring» som er spesielt utviklet for ungdomstrinnet. Her svarer elevene på sentrale spørsmål innen kosthold, aktivitet, søvn og livsmestring. Etter gjennomføring får elevene umiddelbart sin egen personlige rapport med scorer og råd. «Min Livsstil» brukes enten av lærere som en del av undervisningen eller av helsesykepleiere i sitt arbeid. Det unike i Stange Kommune er at det er organisert som et prosjekt gjennom frisklivssentralen.

– Vi opplevde at helsesykepleierne hadde utfordringen med tanke på gode tiltak etter at 8. klassingene var målt og veid og skulle inn til helsesamtalen, forteller Gunvor. – Når ungdommene kom uforberedt til samtalen, ble det også mer tungvint for helsesykepleierne. Vi erfarer at når elevene nå gjør sin egenvurderingen gjennom «Min Livsstil», er de mye bedre forberedt til samtalen. Dette gjør det mye lettere å få en god dialog med elevene. Helsesykepleierne forteller at rapporten er spesielt nyttig som samtaleverktøy overfor de mer stille elevene. Vi opplever også at flere av elevene allerede har gjort positive endringer når de kommer inn til samtalen, eksempelvis at de har blitt bevisst gode frokostvaner.

Stange kommune har også gjennomført en questback-undersøkelse der de spurte elevene om de hadde endret noe på sine levevaner etter tiltaket. Over 50 % av elevene svarte at de allerede da hadde gjort mindre eller større forbedringer. – Nå skal vi bli enda flinkere til å utnytte de kollektive rapportene som vi kan ta ut på klasse og skolenivå, sier Gunvor. – Rapportene vil være veldig nyttige for oss i dialog med skolen for å synliggjøre de ulike utfordringene på gruppenivå.

 

 

 

Flott lansering av løsning for minoritetsbefolkning

26. minoritetsløsningapril møttes 40 engasjerte frisklivsmedarbeidere til en fagsamling hvor det ble presentert en digital løsning for egenevaluering av helse og livsstil for minoritetsbefolkning. –Veldig flott, var den unisone tilbakemeldingen.

Bærum kommune og Enforme har i samarbeid utviklet en helt unik versjon av «Min Livsstil» overfor minoritetsbefolkning. – Det har vært viktig å komme fram til en metode som når alle våre deltakere slik at vi kan gi et likeverdig tilbud, forteller Julie Solum Nymoen (til høyre på bilde) som er frisklivs- og mestringskoordinator i Bærum kommune. – Gjennom å involvere våre egne innbyggere har vi fått en god og kvalitetssikret metode. Samspillet med flyktningeetaten har også vært veldig nyttig.

I den nye, unike løsningen kan en innbygger med svak språkforståelse enkelt gjøre en digital egenvurdering av helse og levevaner. På språkene somalisk, farsi og arabisk får man sågar gjøre kartleggingen på eget språk. Gjennom bruk av tekst, tale og film på morsmål er det enkelt og intuitivt å gjøre kartleggingen. Sonny Lodin fra Frisklivssenteret i Bærum har vært en sentral person i utviklingsarbeidet. – Deltakeren får en rapport med «trafikklysmodellen» på grønt, gult og rødt. Dette, og kartleggingen som helhet, vil bidra til å forenkle samtalen med deltakeren.

Daglig leder i Enforme, Sigurd Vik, forteller at samarbeidet med Bærum kommune har vært forbilledlig med tanke på offentlige/private innovasjonsprosjekter. –Vi har hatt felles mål og ambisjon og jobbet tett og tverrfaglig sammen, sier han. Alle kommuner og frisklivssentraler som ønsker kostnadsfritt å teste ut den nye metoden, kan bare kontakte Enforme.

Dette vil vi gjøre igjen!

Elever som har deltatt i fokusgrupper forteller at de gjorde positive erfaringer gjennom
egenvurderingen.Ungdom

En viktig del av utviklingsarbeidet med «Min Livsstil – Helse og livsmestring», har vært å sjekke ut med elevene hvilke erfaringer de gjorde. Det har vært gjennomført fem ulike fokusgruppeintervjuer. Intervjuerne erfarte at helse og livsstil er noe som engasjerer elevene og de fremsto som både interesserte og kunnskapsrike. Elevene forteller dette:

⋅ Dette var nyttig og spennende å gjøre
⋅ Bra å få tilbakemelding så fort
⋅ Når vi får tilbakemelding slik – kan vi også gjøre noe med det

Elevene sier videre: – Når vi vanligvis gjør en undersøkelse på skolen, er vi kun en liten brikke i en stor
undersøkelse. Vi får sjelden se resultatene av den. Derfor ble vi positivt overrasket av «Min Livsstil –
Helse og Livsmestring». Dette er en kartlegging som gjelder for meg og det er veldig spennende med
den umiddelbare tilbakemeldingen. Vi har også lyst å gjøre den om igjen, da kan vi se om vi har gjort
forbedringer siden sist.

I fokusgruppeintervjuene ble elevene utfordret på om de så noen negative sider med kartleggingen,
spesielt med at de kunne få røde farger der de scoret dårlig. Fokusgruppene var veldig samstemte i
sin tilbakemelding og spesielt en gruppe så overbærende på intervjuerne: – Når vi får røde scorer på
eksempelvis brusdrikking eller søvn, er det vi selv som har svart og det kommer ikke som noen
overraskelse på oss. Tror dere virkelig at vi ikke tåler mer enn dette!

SPENNENDE FAGDAG FOR FRISKLIVSSENTRALER, 26 APRIL

Inspirasjon – kunnskapsdeling – effektive verktøy

Vi gleder oss til å treffe medarbeidere fra ulike frisklivssentraler på Thon Hotel Lillestrøm 26. april. Her blir det bl.a. «verdenslansering» av den helt nye digitale metoden spesielt rettet mot minoritetsgrupper, utviklet i tett samarbeid med Bærum kommune.

Slik blir programmet for dagen:

Enforme og Bærum kommune: – Slik har vi utviklet landets fremste digitale løsning i frisklivsarbeidet overfor minoritetsgrupper.

Vi introduserer bakgrunn for utviklingen, hvordan vi har involvert innbyggere, demonstrerer hvordan den ser ut – og ideutveksling om bruk.

Kongsvinger Kommune: -Hvordan tilrettelegger vi «Min Livsstil» overfor ulike brukergrupper.

Frisklivssentralen i Kongsvinger bruker «Min Livsstil» overfor mange deltakere. De vil dele erfaringer om hvorfor og hvordan dette gjøres.

Stange Kommune: – Hvordan bruke «Min Livsstil – ungdomsversjon» i helsesykepleiers arbeid.

Det er utviklet en egen versjon av «Min Livsstil» for helsesamtaler i ungdomsskolen og til bruk i undervisning i livsmestring. Stange forteller om sine erfaringer ved bruken.

 Utvidet modul om psykisk helse i «Min Livsstil».

Det har vært ønsker om å ha flere spørsmål om psykisk helse i «Min Livsstil». Nå er det klart. Vi forteller også om hva det innebærer med «responsivt design» i den oppdaterte versjonen – og hvorfor frisklivssentralene nå selv slipper å slette kartlegginger.

Fagtema: Belastnings- og livsmestring med psykolog Trygve A. Børve

Trygve er ansvarlig for Kurs i Belastningsmestring (KiB) og Kurs i mestring av depresjon (KID) i tillegg til at han arbeider med ungdom blant annet gjennom livsmestringsprogrammet Tankekraft. Livet innebærer belastning. Han sier: «Hvis du skal prøve å unngå all smerte i livet, må du sitte musestille hjemme og løse ganske enkle kryssord i påvente av at døden skal inntreffe.

 

Fagdagen er et åpent tilbud til medarbeidere i kommunale frisklivssentraler. Det er ingen forutsetning at man er bruker av metoden «Min Livsstil». Seminaret er gratis, inkl. lunsj, delfinansiert av Forskningsrådet/Skattefunn.

Sted og tid: Thon Hotel Lillestrøm, 26. april kl. 09.00-15.00.

Påmelding: Pr. e-post eller telefon: sigurd.vik@enforme.no, tlf. 92 62 92 00.

 

Flott digital løsning for minoriteter

I samarbeid med Bærum kommune og Enforme, har innbyggere bidratt med å utvikle en unik løsning.

«Min Livsstil» er et gjennomprøvd og effektivt verktøy til bruk i helsesamtaler i frisklivssentralene. Erfaringen er imidlertid at løsningen kan være vel grundig for brukere fra andre språkgrupper, gjerne med begrensede digitale ferdigheter. Derfor har Bærum kommune og Enforme det siste halve året hatt et utviklingsprosjekt for å finne fram til en løsning som treffer minoritetsgruppene best. Hvordan kommer man fram til den beste løsningen? Man spør innbyggerne selv!

Innbyggere fra språkgruppene somali, farsi og arabisk deltok i en workshop hvor de diskuterte seg gjennom overordnet konsept, kulturell kontekst, relevante spørsmål og forklaringer, billedbruk etc. Dette var nyttige innspill som la et godt fundament for utviklingen. Bærum kommune og Enforme har hatt en felles arbeidsgruppe som har jobbet ut den ferdige løsningen. Innbyggere ble senere også involvert i andre deler av prosjektet.

«Min Livsstil – minoritet» er en versjon hvor deltakere på somali, arabisk og farsi (evt. også norsk), enkelt kan gjennomføre kartleggingen på egen hånd. Det kan de gjøre hjemmefra eller på frisklivssentralen, i stor grad uten tolk. Alle spørsmål er på deres eget morsmål, men det mest unike i løsningen er at spørsmålene er lest inn på morsmålet og blir illustrert med informative filmsnutter. Pedagogisk, effektivt og nyttig!

Når Frisklivssentralene er veldig fornøyd!

Vi blir rørt, stolt og glad når frisklivssentralene uoppfordret fra oss deler gode erfaringer om bruken av «Min Livsstil».fornøyd

«Forum for Frisklivssentraler» er en god og nyttig facebookside hvor de som jobber i en Frisklivssentral enkelt kan spørre om råd, dele erfaringer og øke kunnskap for å bedre kvaliteten i tjenestene. Like før ferien spurte en medarbeider i en kommune om andres erfaringer angående bruken av «Min Livsstil». Vi må innrømme at vi ble nesten rødmende stolte da vi så svarene som ble lagt ut (her er kortversjoner):

Kommune 1: Vi er veldig fornøyd. Deltakerne synes at det er et kjempemotiverende verktøy og det spisser temaet for oppstartssamtalen.

Kommune 2: Veldig gøy med de deltakerne som ikke tror at de har gjort endringer, men så viser re-testen noe helt annet. Glad for å slippe papirmølla med det gamle, utdaterte oppstartsskjemaet.

Kommune 3: Enkelt å bruke – og deltakerne møter mer forberedt enn tidligere.

Kommune 4: Å hente brukbar statistikk krever gode rutiner og konsekvent bruk, men er verdt det. God service ytes også!

Kommune 5: Vi har brukt det i siden januar og er veldig godt fornøyd. Motiverende for både deltaker og helserådgiver når en kan se resultat etter tre måneder oppfølging.

Vår erfaring i Enforme AS er at de som jobber i Frisklivssentraler har et brennende engasjement for faget sitt og for å hjelpe innbyggere. Vi brenner selv for å hjelpe rådgiverne slik at de får en enklere og mer motiverende arbeidsdag. Slike tilbakemeldinger betyr at vi lykkes og gir oss motivasjon for å utvikle løsningen ytterligere.

Nyttig for elev og helsesykepleier

Helsesykepleierne på Bråtejordet og Stav ungdomsskoler i Lillestrøm kommune er ivrige
brukere av «Min Livsstil – helse og livsmestring» i sammenheng med helsesamtalen. 

Alle elevene på 8. trinn skal inn til helsesamtale med helsesykepleier. På Bråtejordet skole forteller helsesykepleier Anne Marie Neskvern Gjerde at det er nyttig og praktisk å bruke «Min Livsstil – Helse og livsmestring» som en del av samtalen med elevene. – Gjennomføring
av selve egenvurderingen til elevene går veldig greit, forteller Anne Marie. – Lærerne bruker kun rundt 30 minutter av klassens time for at alle elevene skal få svart. Dermed har alle elevene fått sin egen tilbakemelding om valg og vaner innen kosthold, aktivitet, søvn og psykisk helse.

Hvordan følger dere opp kartleggingen?

Vi gjør det slik at vi gjennomfører samtalene for én og én klasse om gangen. Dermed går det
ikke lang tid fra eleven har gjennomført kartleggingen og eleven har resultatene frisk i minne
til vi sitter i samtalen. Den store nytten både for eleven og meg som helsesykepleier, er at
elevens egne vurderinger er et veldig godt utgangspunkt for samtalen. Det er mye enklere å
komme i gang med praten sammen med elevene når vi har elevens egen rapport som
utgangspunkt. Vi opplever også at elevene er mer bevisst sine utfordringer og hvor de
ønsker å gjøre noen endringer.

Er elevene interessert i gjøre endringer da?

Dette varierer naturlig nok. Mange blir imidlertid mer bevisst og motivert gjennom
rapporten sin. Det kan handle om noe så enkelt at de skal spise litt mer frukt og grønt. Andre
får erkjennelse av at de ikke alltid er opplagt gjennom skoledagen og må legge seg tidligere.
Hvis vi avdekker i samtalen større utfordringer, eksempelvis innen psykisk helse, følger vi det
gjerne opp i en ny samtale.

Man skulle gjerne tro at noen av elevene er skeptisk til en slik type egenevaluering hvor de
får så eksplisitte tilbakemeldinger. Vi var selv i starten litt avventende for at denne type
vurdering skulle være vanskelig for elevene. Vi opplever imidlertid at elevene er ærlige og
sjelden får noen overraskelser nå de leser sin egen rapport. Mye handler jo om hvordan vi
snakker med elevene om dette i etterkant, sier Anne Marie.

Vi har foreslått at metoden i enda større grad kan vektlegge psykisk helse og trivsel, og vi ser
fram til at den oppgarderte versjonen med større fokus på livsmestring snart lanseres,
avslutter helsesykepleier Anne Marie Neskvern Gjerde.

Aldri mer papir!

Etter å ha makulert mengder med kartleggingsskjema da hun sluttet i sin forrige jobb, ble Tone Karlsen overbevist om at digitale verktøy er fremtiden.

Tone Karlsen er daglig leder av den interkommunale frisklivssentralen i Lillehammer, Gausdal og Øyer. – Jeg måtte makulere mengder med rapporter da jeg skulle slutte i min forrige jobb, forteller Tone. Etter at vi opprettet den interkommunale frisklivssentralen her i regionen, ble vi invitert inn av fylkeskommunen i Oppland til å prøve ut den digitale metoden; «Min Livsstil». Vi har nå brukt metoden i fem år, og det er overhode ikke aktuelt å gå tilbake til papirbasert verden.

– Vi opplever at den individuelle rapporten gir både deltaker og oss et godt oversiktsbilde av levevanene. Rapporten gir et helhetlig bilde av situasjon og den visuelle fremstillingen er nyttig både for veileder og deltaker. Fargekodene og skalaene som benyttes for å beskrive resultatene, gir deltakeren en pedagogisk og relevant opplevelse av egen situasjon. Det er også positivt at rapporten formidler at litt er bedre enn ingenting. Deltakerne setter også pris på at de har rapporten digitalt. Da kan de gå gjennom rapporten i ro og mak og gjerne klikke seg inn på de ulike kunnskapslinkene til annen nyttig informasjon som er integrert som en del av tilbakemeldingen, sier Tone Karlsen.

– Vi har forståelse for at det koster penger å bruke en slik løsning. Samtidig må vi alltid vurdere om vi bruker de kommunale midlene riktig. Vi foretok derfor for en tid tilbake en kost/nytte evaluering. Den gjennomgangen sa oss at med økt kvalitet for både oss og deltakerne, samt at metoden er enkelt og effektiv i bruk, er «Min Livsstil» noe vi vil fortsette med. Vi driver med kontinuerlig innovasjon og prøver også metoden ut mot enkelte nye målgrupper. Vi har nå et samarbeid med NAV hvor vi bruker «Min Livsstil» i prosjektet «NAV Ung, avslutter Tone Karlsen.

Tankekraft: Livsmestringsprogram i skolen med mening

Tankekraft er et klassebasert livsmestringsprogram for elever i videregående skole. Foredraget du kan se nederst, er like relevant for lærere og helsesykepleiere i ungdomsskolen. Programmet er ledd i et forskningsprosjekt i regi av ved Folkehelseinstituttet. Psykolog Trygve Børve har utviklet undervisningsopplegget knyttet til programmet.

Intensjonen er at elevenes evne til å håndtere belastning utvikles gjennom å etablere en kognitivt basert grunnlagsforståelse for egne og andres tanker og reaksjoner. Denne forståelsen benyttes så for å utvikle og trene på ferdigheter i å kunne påvirke egne følelser og for å utvikle egne tanke- og handlingsmønstre.

– Tankekraft handler ikke om at ungdom skal omgå og unngå problemer, sier Trygve Børve. – En stor del av ungdommene tror at livet skal være en lykkereise og har en forventning om at livet skal være enkelt. De erfarer etter hvert at virkeligheten ikke er slik, de kan komme til kort og oppleve nederlag. Det handler derfor om å at ungdommen f.eks. skal bli bevisst hva som skaper negative tanker og hvordan de best kan påvirke egne følelser. Ungdommene bør trene på dette, og lærerne er de beste trenerne.

Trygve Børve har vært faglig rådgiver for utviklingen av livsmestringsmodulen i «Min Livsstil – helse og livsmestring». 

Se inspirerende video med psykolog Trygve Børve her