Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Nyheter

Varierende frokostvaner hos elevene

Nesten 30 % av elevene på videregående skole spiser sjelden frokost før skoledagen starter. Dette påvirker konsentrasjon og yteevne utover formiddagen. Yrkesfagene har spesielt dårlige vaner.

En oversikt fra fem videregående skoler med 1500 elever som har brukt «Min Livsstil», viser at nær 1/3 del av elevene spiser sjelden eller aldri frokost før undervisningen starter. Dette er en betydelig økning fra tilsvarende kartlegginger i ungdomsskolen. Oversikten viser en signifikant forskjell mellom elevene på yrkesfag og studiespesialisering. Hele 12 % flere elever på yrkesfag svarer at de sjelden spiser frokost før skolestart.

Universitetet i Agder har gjort studier om kostholdsvaner i videregående skole og finner en tydelig sammenheng mellom elevenes kostholdsvaner og skoleprestasjoner. Dette finner man også i et studie ved Universitet i Oslo som går tilbake til 2006 blant 10. klassinger. Her trekker man fram at de som ikke spiser frokost har dobbelt så stor sannsynlighet for dårlige karakterer som dem som spiser frokost daglig. Mange skoler har som en konsekvens av dette innført grøt som et frokosttilbud. Dette forteller elevene også har en veldig god sosial funksjon. En god frokost kan også hindre overspising ved at ungdommene spiser usunn mat senere på dagen.

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet i 2015 viser at nesten 10 000 unge mellom 20 og 30 år går på blodtrykksmedisin. Dette er en økning på 70 % de siste 10 årene. Dette knyttes til dårlig kosthold, mindre fysisk aktivitet, fedme og diabetes. Undersøkelsen viser også store sosiale forskjeller, knyttet til utdanning. Skolen kan ikke ta ansvar for at eleven hverken spiser frokost eller spiser opp matpakken sin. Gjennom undervisning, diskusjoner og bruk av «Min Livsstil» kan skolen likevel bevisstgjøre elevene om viktigheten av riktig kosthold og hvordan dette påvirker prestasjoner både i skole og arbeidslivet.

Kalnes videregående har lykkes med helhetlig tenkning som helsefremmende skole

Med å ha en grundig overordnet strategi og plan, kobler Kalnes videregående skole MOT-aktiviteter, bruk av «Min Livsstil» og andre tiltak innen livsmestring på en måte som inspirerer elevene til å gjøre reflekterte valg.

Kalnes vgs i Sarpsborg ble i sin tid den første skolen som ble sertifisert som helsefremmende skole av Østfold Fylkeskommune (lhttps://www.ostfoldfk.no/folkehelse/helsefremmende-skoler/). Som en del av ordningen, får hver skole finansiert en 20 % stilling som folkehelsekoordinator.  I tillegg til denne funksjonen, er Rolf Inge Ølberg fagleder for idrettsfag og kroppsøving. Kalnes har brukt «Min Livsstil» siden 2015 og var en av de første skolene i landet som tok det i bruk i full skala.

– Vi er blitt mye flinkere til å koble de ulike tiltakene i sammen, forteller Rolf Inge Ølberg.
– Det blir ofte lett til at vi i skolen setter i gang enkelt tiltak for så å glemme å se det inn i helheten. I år knyttet vi gjennomføringen av «Min Livsstil» til Verdensdagen for psykisk helse. Gjennomføringen foregår slik at elevene svarer på undersøkelsen i en kroppsøvingstime. Vi setter da av en eller to timer til hele økten. Når eleven har fått sin rapport, skal de sette seg grundig inn i denne. Dernest skal de lage en tiltaksplan hvor det trekker fram forhold hvor de gjør bra og noen områder de kan gjøre noen bedre valg – om det nå er eksempelvis kosthold, søvn eller aktivitet. I løpet av økten har læreren også en kort forelesning om hvordan søvn, kosthold og fysisk aktivitet har innvirkning på helsen, trivselen og prestasjonsevnen. Når elevene lager tiltaksplanen sin, er læreren tilgjengelig og veileder etter behov. «Min Livsstil» er LØFT-basert og da er det viktig at vi er gode coacher og veiledere og ikke bruker moralske pekefingre. Hvis vi gjennom veiledningen erfarer at noen elever ønsker mer hjelp, trekker vi gjerne inn skolehelsetjenesten.

Ølberg erfarer at det er det jevne og kontinuerlig arbeidet som skaper resultater. –Det nytter ikke bare å gjøre en kartlegging og tro at det i seg selv skaper endring. Vi følger opp elevene om tematikken i elevsamtalen og lærerne kan koble kartleggingen til kompetansemål i både naturfag og gym. Vi vet at søvn er en stor utfordring for mange av elevene. Etter at vi startet med «Min Livsstil» i 2015, kan vi nå se at de kollektive resultatene for 2019 av søvn har forbedret seg i elevmassen. Men det er fremdeles mye å gå på!

– Elevene synes å være positive til å bruke «Min Livsstil», men det er viktig å forsikre dem om at de individuelle resultatene er anonyme og det er de selv som eier sin egen rapport. Gjennom de nye forbedringene som er gjort i metoden, ser vi også muligheter til å trekke ut enda flere interessante funn av de kollektive resultatene som vi kan ta ut både for trinnet og den enkelte klasse, avslutter Rolf Inge Ølberg.

Resultater fra flere ungdomsskoler viser at elevene har mange gode kostholdsvaner. Søvnvanene blir dårligere desto eldre elevene blir

«Min livsstil – Helse og livsmestring» gir elevene en individuell og nyttig tilbakemelding på egne vaner. Metoden gir også skolen mulighet til å trekke ut kollektive data, både på klasse- og trinnnivå. Klasseresultatene kan deles både med elever og foreldre.

– Det er svært positivt at 90 % elevene svarer at de spiser fisk minst en gang i uken, forteller daglig leder i Enforme, Sigurd Vik. Kostrådene til helsedirektoratet sier at man bør spise fisk minst to ganger i uken, og 1/3 av elevene forteller at de gjør dette.  – Vi ser også at nesten 70 % svarer at de ikke drikker mer enn 2-3 flasker brus i uken, en fjerdedel drikker knapt brus. Mange har også gode frokostvaner, men 25 % forteller at de sjelden eller aldri spiser frokost før de går på skolen. For å få godt læringsutbytte gjennom skoledagen, er det viktig at elevene har et riktig næringsinntak, sier Vik.

På en skole i Rogaland gjennomførte de «Min livsstil – Helse og livsmestring» på alle tre klassetrinnene. I 8. klasse svarte 13 % av elevene at de sjelden opplever at de er våkne og opplagte gjennom skoledagen. På 9. trinn svarer 22 % det samme, og blant 10. klassingene svarer 1/3 at de sjelden er nok opplagte. Det siste er tall som også befester seg blant elever på videregående skoler. – Vi har hatt veldig stor nytte av å legge fram disse resultatene på foreldremøter, forteller en rektor. – Når vi kan legge fram resultater konkret for den enkelte klasse, får vi en helt annen dialog med foreldrene. Da får man en god diskusjon om felles utfordringer som leggetid, nettbruk og lignende.

Hvaler ungdomsskole jobber aktivt med livsmestring og elevenes utfordringer

Hvaler ungdomsskole er en av mange skoler som er med i Østfold Fylkeskommune sitt RØRE-prosjekt. I dette omfattende prosjektet er fylkeskommunen opptatt av å gi elevene i fylket best mulig forutsetninger for læring gjennom spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring.

– Vi takket ja til tilbudet fra fylkeskommunen om å bruke «Min livsstil» inn mot utvalgte klassetrinn. Vi valgte klassene på 9. trinnet, forteller Hilde Stokke som er lærer på Hvaler ungdomsskole og RØRE-ambassadør. – Vi er også sertifisert som en helsefremmende skole og har blant annet innført en halv time obligatorisk FYSAK hver dag.

– Vi knyttet gjennomføringen av «Min livsstil» til naturfagstimen, sier Stokke. – Vi valgte dette fordi det er naturlig i forhold til tema elevene har i faget. Elevene er positive til å gjøre egenvurderingen av egne valg og vaner. De liker å få en umiddelbar tilbakemelding gjennom en lesbar rapport, og opplever også spørsmålene som relevante.

– Når vi ser på de kollektive resultatene er det mange positive funn, men vi ser også utfordringer i elevenes søvnvaner. Vi har derfor inngått et samarbeid med vitensenteret Inspiria som holder foredrag for elevene hvor de snakker om viktigheten av søvn, variert og riktig sammensatt kosthold og riktig mengde fysisk aktivitet. Tilsvarende foredrag holdes for foreldrene, og det er blitt tatt veldig godt imot. Det ble gode diskusjoner og foreldrene var blant annet overrasket over hvor mye søvn man anbefaler at ungdom bør ha. Til våren er vi klar for en ny kartleggingsrunde med elevene, avslutter Hilde Stokke.

Din skole kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil – Helse og livsmestring»

I «Min livsstil – Helse og livsmestring» svarer elevene digitalt på 18 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring. De får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig feedback. Tiltaket knyttes opp mot undervisning i naturfag, mat & helse, gym, livsmestring med mer.

Livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. «Min livsstil – Helse og livsmestring» gir elevene innblikk i egne vaner, samt gode råd og anbefalinger innen kosthold, søvn, aktivitet og livsmestring. Lærerne får også gode kollektive rapporter både på klasse- og trinn nivå. Disse brukes i dialog med elevene i relevante fag. Mange skoler har også stor nytte av rapportene på foreldremøter. Metoden er også til fin hjelp for helsesykepleiere i helsesamtaler på 8. trinnet. Les mer om det her.

Hvis du som lærer eller helsesykepleier for egen del ønsker å prøve ut metoden, kan du få anledning til det helt kostnadsfritt. Vi har også anledning å legge til rette for at du kan prøve ut metoden på din klasse mens elevene nå arbeider hjemmefra, fremdeles helt uten kostnader. Det meste av arbeidet både for deg som lærer – og elevene- gjøres helt digitalt. Gjennom samarbeid med flere skoler har vi utviklet en metodikk som krever lite forberedelser. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00 eller e-post: sigurd.vik@enforme.no

Dette sier skolene om bruk av metoden:

«Dette er veldig relevant i.f.t. Kunnskapsløftet»

«Helsesykepleiere mener de sparer mye tid – elevene blir mer motivert til helsesamtalen»

«Systemet er vanvittig brukervennlig. Ungdommene tok dette lett»

«Betydelig høyere output enn input (ressursbruk).»

Kostholdsvaner og søvn påvirker mest egenopplevd helse

Studie i frisklivssentraler viser at kostholdsvaner er den faktoren som henger mest sammen med egenopplevd helsetilstand. Det er likevel ikke store signifikante forskjeller i hvordan aktivitet, nikotin og søvn er relatert til deltakernes helse.

Universitetet i Stavanger har vært ansvarlig for valideringen av den digitale kartleggingsmetoden «Min livsstil» som brukes i en rekke frisklivssentraler. Avslutningsspørsmålet i egenevalueringen til deltakerne er:
«Hvor god helse synes du selv du har?» – med en ytterlige beskrivelse om hva som legges i begrepet god helse. Professor Torvald Øgaard har vært ansvarlig for metode og analyse av valideringsprosjektet.

– Vi har gjennomført en regresjonsanalyse av dataene for de 2010 respondentene. I en av analysene har vi brukt svarene for egenopplevd helse som den avhengige variabelen og dernest sett hvordan resultatene fra hovedgruppene i livsstilen, kosthold, aktivitet, søvn og nikotinbruk henger sammen med egen helse, forteller Øgaard. Antakelsen er at desto sunnere man lever, desto bedre egenhelse opplever man.

– Deltakerne har svart på tolv spørsmål basert på Helsedirektoratets kostråd. Disse summeres sammen til en indikator på kosthold, og når vi ser på sammenhengen med egenopplevd helse, finner vi at kosthold er den faktoren som henger sterkest sammen med deltakernes egen opplevelse av god helse. Der hvor deltakerne scorer seg høy på kosthold, scorer deg seg selv også høyt på egenopplevd god helse.

 Tilsvarende ser vi også at de som scorer seg dårlig på kosthold også oppfatter egen helsetilstand som forholdsvis dårlig. I hovedtrekk finner vi det samme når det gjelder aktivitet (fire spørsmål), men sammenhengen her er noe svakere. Sterkest sammenheng med egenopplevd helse finner vi for dem som har dårlige søvnvaner, der rapporter deltakerne dårlig opplevd helse.

 God konsistens og valide resultater i «Min livsstil»

«Min livsstil» har vært gjennom en grundig validering i regi av Universitet i Stavanger og i samarbeid med Frisklivssentralen i Stavanger. Valideringen skal analysere hvordan folk svarer på undersøkelsen og vurdere om svarene er pålitelige og nøyaktige. Sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse viser at metoden «Min livsstil» er egnet til å kartlegge livsstil og til å gi signal om risikogrupper. Slik sett er metoden pålitelig og valid, forteller professor Torvald Øgaard.

I følge Øgaard er det god spredning i svarene, noe som indikerer at spørsmålene synes å fange opp forskjeller mellom respondentene. Det er også god konsistens i svarene, og når vi ser på sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse, finner vi en rekke interessante og til dels sterke sammenhenger, noe som forteller at spørreskjemaet i «Min livsstil» fungerer godt.

Fornøyde medarbeidere og deltakere i frisklivssentralene

“Min livsstil” er en digital metode som fornyer, forbedrer og forenkler arbeidet i frisklivssentraler.  Den unike metoden løser en av kommunens digitaliseringsutfordringer.

Digitalisering står høyt på agendaen hos de fleste rådmenn i kommune-Norge. “Min livsstil” er et effektivt og moderne e-helse-verktøy som svarer på de krav og forventninger som kommunene har til mer effektiv drift og høyere kvalitet i arbeidet. “Min livsstil” er et flott verktøy til egenvurdering av helse og livsstil i frisklivssentralen knyttet til MI-samtalen. De fremste fagmiljøene i landet har bidratt inn i utviklingen. Metoden er validert av Universitetet i Stavanger.

Metoden bidrar til:

⋅ Innbyggerinvolvering

⋅ Mer effektiv gjennomføring for frisklivssentralen

⋅ Et motiverende rapportformat for deltakerne

⋅ Gode oversikter over resultatene på individnivå

⋅ Gode kollektive rapporter til oversiktsarbeidet

Bærum, Lillehammer, Fredrikstad, Askim, Porsgrunn, Gjerdrum og flere andre kommuner er fornøyde brukere. Her kan du se tilbakemeldinger fra noen av kommunene som bruker metoden:

“Vi blir mer effektive ved å bruke «Min livsstil», og vi får utnyttet samtalen på en bedre måte.”

“Vi opplever at helsesamtalen får bedre kvalitet på med «Min livsstil». Med testen har vi et veldig fint utgangspunkt til samtalen.”

“Mange deltakere sier at de synes testen åpner øynene deres i forhold til sin egen situasjon.”

“Det er enkelt for oss å se på statistikken om på hvem og hvor mange som benytter seg av tilbudene våre, og hvor mange som gjennomfører testen. Dette sparer oss for manuell statistikkføring som igjen sparer oss for tid.”

Les mer om konseptet her.

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil».

«Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i oppfølgingssamtalen. Det pedagogiske og informative rapportformatet gir deltakeren inspirasjon og læring. Gruppe- og årsrapporter kan frisklivssentralen hente ut på sekunder. Les mer om metoden her.

Ta kontakt med oss og vil legge til rette for utprøving for en periode. Den er svært enkel å ta i bruk. Vi kan også knytte kontakt mot andre frisklivssentraler som bruker metoden. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00, eller e-post: sigurd.vik@enforme.no.

Prøv ut «Min livsstil – Helse og livsmestring» kostnadsfritt

I «Min livsstil – Helse og livsmestring» svarer elevene digitalt på 20 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring. De får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig feedback. Tiltaket knyttes opp mot undervisning i naturfag, matematikk, gym, livsmestring med mer.

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. «Min livsstil – Helse og livsmestring» gir elevene innblikk i egne vaner, samt gode råd og anbefalinger innen kosthold, søvn, aktivitet og livsmestring. Les mer om konseptet her. Lærerne får også gode kollektive rapporter både på klasse- og trinn nivå. Disse brukes i dialog med elevene i relevante fag. Mange skoler har også stor nytte av rapportene på foreldremøter.

Hvis du som lærer for egen del ønsker å prøve ut metoden, kan du få anledning til det helt kostnadsfritt. Vi har også anledning å legge til rette for at du kan prøve ut metoden på din klasse mens elevene nå arbeider hjemmefra, fremdeles helt uten kostnader. Det meste av arbeidet både for deg som lærer – og elevene- gjøres helt digitalt. Gjennom samarbeid med flere skoler har vi utviklet en metodikk som krever lite forberedelser.
Kontakt oss på telefon 92 62 92 00 eller e-post: sigurd.vik@enforme.no