Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Nyheter

Hvaler ungdomsskole jobber aktivt med livsmestring og elevenes utfordringer

Hvaler ungdomsskole er en av mange skoler som er med i Østfold Fylkeskommune sitt RØRE-prosjekt. I dette omfattende prosjektet er fylkeskommunen opptatt av å gi elevene i fylket best mulig forutsetninger for læring gjennom spennende og kreative tiltak som handler om fysisk aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring.

– Vi takket ja til tilbudet fra fylkeskommunen om å bruke «Min livsstil» inn mot utvalgte klassetrinn. Vi valgte klassene på 9. trinnet, forteller Hilde Stokke som er lærer på Hvaler ungdomsskole og RØRE-ambassadør. – Vi er også sertifisert som en helsefremmende skole og har blant annet innført en halv time obligatorisk FYSAK hver dag.

– Vi knyttet gjennomføringen av «Min livsstil» til naturfagstimen, sier Stokke. – Vi valgte dette fordi det er naturlig i forhold til tema elevene har i faget. Elevene er positive til å gjøre egenvurderingen av egne valg og vaner. De liker å få en umiddelbar tilbakemelding gjennom en lesbar rapport, og opplever også spørsmålene som relevante.

– Når vi ser på de kollektive resultatene er det mange positive funn, men vi ser også utfordringer i elevenes søvnvaner. Vi har derfor inngått et samarbeid med vitensenteret Inspiria som holder foredrag for elevene hvor de snakker om viktigheten av søvn, variert og riktig sammensatt kosthold og riktig mengde fysisk aktivitet. Tilsvarende foredrag holdes for foreldrene, og det er blitt tatt veldig godt imot. Det ble gode diskusjoner og foreldrene var blant annet overrasket over hvor mye søvn man anbefaler at ungdom bør ha. Til våren er vi klar for en ny kartleggingsrunde med elevene, avslutter Hilde Stokke.

Din skole kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil – Helse og livsmestring»

«Min livsstil – Helse og livsmestring» finnes i to tilpassede versjoner, én for ungdomsskoler og én for videregående. Elevene svarer digitalt på 18 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn og livsmestring. De får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig feedback.

Metoden har stor nytte i undervisning i fag som naturfag, mat & helse, gym og tematikken livsmestring. Den er også til fin hjelp for helsesykepleiere i helsesamtaler på 8. trinnet. Gode og nyttige klasserapporter kan brukes på foreldremøter og i skolens oversiktsarbeid. Les mer om konseptet her.

Din skole kan kostnadsfritt teste ut «Min livsstil» i noen klasser. Den er svært enkel å ta i bruk og krever lite forarbeid fra skolens side. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00, eller e-post: post@enforme.no.

Dette sier skolene om bruk av metoden:

«Dette er veldig relevant i.f.t. Kunnskapsløftet»

«Helsesykepleiere mener de sparer mye tid – elevene blir mer motivert til helsesamtalen»

«Systemet er vanvittig brukervennlig. Ungdommene tok dette lett»

«Betydelig høyere output enn input (ressursbruk).»

Kostholdsvaner og søvn påvirker mest egenopplevd helse

Studie i frisklivssentraler viser at kostholdsvaner er den faktoren som henger mest sammen med egenopplevd helsetilstand. Det er likevel ikke store signifikante forskjeller i hvordan aktivitet, nikotin og søvn er relatert til deltakernes helse.

Universitetet i Stavanger har vært ansvarlig for valideringen av den digitale kartleggingsmetoden «Min livsstil» som brukes i en rekke frisklivssentraler. Avslutningsspørsmålet i egenevalueringen til deltakerne er:
«Hvor god helse synes du selv du har?» – med en ytterlige beskrivelse om hva som legges i begrepet god helse. Professor Torvald Øgaard har vært ansvarlig for metode og analyse av valideringsprosjektet.

– Vi har gjennomført en regresjonsanalyse av dataene for de 2010 respondentene. I en av analysene har vi brukt svarene for egenopplevd helse som den avhengige variabelen og dernest sett hvordan resultatene fra hovedgruppene i livsstilen, kosthold, aktivitet, søvn og nikotinbruk henger sammen med egen helse, forteller Øgaard. Antakelsen er at desto sunnere man lever, desto bedre egenhelse opplever man.

– Deltakerne har svart på tolv spørsmål basert på Helsedirektoratets kostråd. Disse summeres sammen til en indikator på kosthold, og når vi ser på sammenhengen med egenopplevd helse, finner vi at kosthold er den faktoren som henger sterkest sammen med deltakernes egen opplevelse av god helse. Der hvor deltakerne scorer seg høy på kosthold, scorer deg seg selv også høyt på egenopplevd god helse.

 Tilsvarende ser vi også at de som scorer seg dårlig på kosthold også oppfatter egen helsetilstand som forholdsvis dårlig. I hovedtrekk finner vi det samme når det gjelder aktivitet (fire spørsmål), men sammenhengen her er noe svakere. Sterkest sammenheng med egenopplevd helse finner vi for dem som har dårlige søvnvaner, der rapporter deltakerne dårlig opplevd helse.

 God konsistens og valide resultater i «Min livsstil»

«Min livsstil» har vært gjennom en grundig validering i regi av Universitet i Stavanger og i samarbeid med Frisklivssentralen i Stavanger. Valideringen skal analysere hvordan folk svarer på undersøkelsen og vurdere om svarene er pålitelige og nøyaktige. Sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse viser at metoden «Min livsstil» er egnet til å kartlegge livsstil og til å gi signal om risikogrupper. Slik sett er metoden pålitelig og valid, forteller professor Torvald Øgaard.

I følge Øgaard er det god spredning i svarene, noe som indikerer at spørsmålene synes å fange opp forskjeller mellom respondentene. Det er også god konsistens i svarene, og når vi ser på sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse, finner vi en rekke interessante og til dels sterke sammenhenger, noe som forteller at spørreskjemaet i «Min livsstil» fungerer godt.

Fornøyde medarbeidere og deltakere i frisklivssentralene

“Min livsstil” er en digital metode som fornyer, forbedrer og forenkler arbeidet i frisklivssentraler.  Den unike metoden løser en av kommunens digitaliseringsutfordringer.

Digitalisering står høyt på agendaen hos de fleste rådmenn i kommune-Norge. “Min livsstil” er et effektivt og moderne e-helse-verktøy som svarer på de krav og forventninger som kommunene har til mer effektiv drift og høyere kvalitet i arbeidet. “Min livsstil” er et flott verktøy til egenvurdering av helse og livsstil i frisklivssentralen knyttet til MI-samtalen. De fremste fagmiljøene i landet har bidratt inn i utviklingen. Metoden er validert av Universitetet i Stavanger.

Metoden bidrar til:

⋅ Innbyggerinvolvering

⋅ Mer effektiv gjennomføring for frisklivssentralen

⋅ Et motiverende rapportformat for deltakerne

⋅ Gode oversikter over resultatene på individnivå

⋅ Gode kollektive rapporter til oversiktsarbeidet

Bærum, Lillehammer, Fredrikstad, Askim, Porsgrunn, Gjerdrum og flere andre kommuner er fornøyde brukere. Her kan du se tilbakemeldinger fra noen av kommunene som bruker metoden:

“Vi blir mer effektive ved å bruke «Min livsstil», og vi får utnyttet samtalen på en bedre måte.”

“Vi opplever at helsesamtalen får bedre kvalitet på med «Min livsstil». Med testen har vi et veldig fint utgangspunkt til samtalen.”

“Mange deltakere sier at de synes testen åpner øynene deres i forhold til sin egen situasjon.”

“Det er enkelt for oss å se på statistikken om på hvem og hvor mange som benytter seg av tilbudene våre, og hvor mange som gjennomfører testen. Dette sparer oss for manuell statistikkføring som igjen sparer oss for tid.”

Les mer om konseptet her.

Prøv ut kostnadsfritt

Frisklivssentraler i Norge kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil».

«Min livsstil» er skreddersydd for bruk i frisklivssentraler. Ved at deltakerne selv gjør egenvurdering, enten hjemme eller på frisklivssentralen, sparer man mye tid som i stedet kan brukes i oppfølgingssamtalen. Det pedagogiske og informative rapportformatet gir deltakeren inspirasjon og læring. Gruppe- og årsrapporter kan frisklivssentralen hente ut på sekunder.

Ta kontakt med oss og vil legge til rette for utprøving for en periode. Den er svært enkel å ta i bruk. Vi kan også knytte kontakt mot andre frisklivssentraler som bruker metoden. Kontakt oss på telefon 92 62 92 00, eller e-post: post@enforme.no.

Din skole kan kostnadsfritt prøve ut «Min livsstil – Helse og livsmestring»

Erfaringer fra prosjekter på ulike videregående skoler med flere tusen elever viser veldig gode resultater og med positive tilbakemeldinger fra elever, skoleledelse og lærere. Nå kan din skole prøve dette kostnadsfritt på noen klasser.

Gjennom «Min livsstil – Helse og livsmestring» svarer elevene digitalt på 22 spørsmål om aktivitet, kosthold, søvn, nikotin og livsmestring. Elevene får umiddelbart en informativ rapport som gir dem personlig tilbakemelding og skolen kan hente ut gode kollektive rapporter.

Metoden har flere fortrinn: 

  • Relevant i undervisning i fag som naturfag, gym og livsmestring. 
  • Fint dialogverktøy med eleven ifm elevsamtaler.
  • Gode og nyttige trinn- og klasserapporter til bruk på foreldremøter og i skolens oversiktsarbeid. 
  • Påvirke viktige læringsfaktorer som søvn, energiinntak og konsentrasjon.
  • Perfekt til bruk i fagfornyelsen om «Folkehelse og livsmestring».

 

«Min Livsstil – Helse og livsmestring» er svært enkel å ta i bruk. Det er laget en god veileder som beskriver hele gjennomføringsprosessen; hvordan man starter opp, gjennomfører i klasserommet og hvordan man følger opp overfor elevene.
Hvis lærere/skolehelsetjeneste ønsker å teste det ut på noen klasser, kontakt oss på telefon 92 62 92 00, eller e-post:
post@enforme.no. Vi formidler også referanser til andre skoler.