Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Ny situasjon – nye muligheter

Hvordan teknologi og nye arbeidsmåter kan hjelpe frisklivssentralene i en spesiell tid.

Alle landets frisklivssentraler har nå stengt ned det meste av sine kjerneaktiviteter. Flere medarbeidere er blitt flyttet over til andre oppgaver knyttet til kommunens anti-korona arbeid. I andre frisklivssentraler får medarbeidere litt tid til å jobbe med rapportskriving og oppfølging av enkelte deltakere.

Vi har drøftet dagens situasjon med noen frisklivssentraler og flere gjør seg tanker om at det er mange av deltakerne som akkurat nå skulle hatt oppfølging. Deltakere i et frisklivsprogram har ofte flere utfordringer, og inaktivitet er den mest fremtredende. En gjennomgang av selvrapporterte vaner gjennom bruk av «Min Livsstil» for deltakere i syv kommuner -2613 personer- forteller 65 % at de sjelden eller aldri trener ved inntakssamtalen. Etter ha gjennomført et program i frisklivssentralen er dette redusert betydelig, kun 25 % forteller da at de ikke har jevnlig trening. Imidlertid viser det seg at hverdagsaktiviteten har økt betydelig for gruppen.

Frisklivssentralene gjør en viktig jobb for å skape sosiale arenaer for mange av deltakerne. Gruppetreninger er viktig for mange, men også én til én møtene har en viktig sosial dimensjon. På spørsmål om «Hvor ofte har du vært trist eller bekymret den siste tiden» svarer 15 % av deltakerne, nesten hele tiden, ved inntakssamtalen. 30 % svarer ofte. Ved andre gangs kartlegging er dette tallet halvert. Det forteller at arbeidet i frisklivssentralene har stor betydning for den psykiske helsen for mange deltakere. Prosjektet hvor Universitet i Stavanger har validert «Min Livsstil», viser også at de som strever med psykisk helse også har store utfordringer når det kommer til søvnvaner.

Mange frisklivssentraler legger ut gode råd og tips på Facebook. I Gjerdrum har de en fin video om styrketrening hjemme, mens Fredrikstad har om øvelser ute. Helsehuset i Stavanger gir en påminnelser om hvordan man kan håndtere ensomhet, men også hjelpe andre. 

I Bærum kommune gir Frisklivssenteret et godt tilbud ved at deltakere anledning til å ta kontakt pr. telefon. Er det imidlertid noen kommuner som har lært av skolene, administrasjonen og næringslivet med å avholde én til én møter eller fellesmøter gjennom Skype eller Teams? Ressurstilgangen i frisklivssentralene varierer i disse dager. Har man tilgjengelig personell kan man gjerne invitere deltakere til digitale møter. Som drøftet i denne artikkelen, trenger mange deltakerne spesiell oppmerksomhet for å opprettholde aktivitets- og kostholdsvaner. Like viktig er at et digitalt møte, om det nå er én til en eller i et fellesmøte med flere, som kan være et av de få kontaktpunktene deltakerne har med andre mennesker i løpet av uken. Plutselig har man etablert den Digitale Frisklivssentral. Som et resultat av dette har frisklivssentralen tatt i bruk teknologi, men ikke minst etablert nye arbeidsmåter og prosesser som også kan bruke når man er på den andre siden av korona-krisen.

www.enforme.no