Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Kostholdsvaner og søvn påvirker mest egenopplevd helse

Studie i frisklivssentraler viser at kostholdsvaner er den faktoren som henger mest sammen med egenopplevd helsetilstand. Det er likevel ikke store signifikante forskjeller i hvordan aktivitet, nikotin og søvn er relatert til deltakernes helse.

Universitetet i Stavanger har vært ansvarlig for valideringen av den digitale kartleggingsmetoden «Min livsstil» som brukes i en rekke frisklivssentraler. Avslutningsspørsmålet i egenevalueringen til deltakerne er:
«Hvor god helse synes du selv du har?» – med en ytterlige beskrivelse om hva som legges i begrepet god helse. Professor Torvald Øgaard har vært ansvarlig for metode og analyse av valideringsprosjektet.

– Vi har gjennomført en regresjonsanalyse av dataene for de 2010 respondentene. I en av analysene har vi brukt svarene for egenopplevd helse som den avhengige variabelen og dernest sett hvordan resultatene fra hovedgruppene i livsstilen, kosthold, aktivitet, søvn og nikotinbruk henger sammen med egen helse, forteller Øgaard. Antakelsen er at desto sunnere man lever, desto bedre egenhelse opplever man.

– Deltakerne har svart på tolv spørsmål basert på Helsedirektoratets kostråd. Disse summeres sammen til en indikator på kosthold, og når vi ser på sammenhengen med egenopplevd helse, finner vi at kosthold er den faktoren som henger sterkest sammen med deltakernes egen opplevelse av god helse. Der hvor deltakerne scorer seg høy på kosthold, scorer deg seg selv også høyt på egenopplevd god helse.

 Tilsvarende ser vi også at de som scorer seg dårlig på kosthold også oppfatter egen helsetilstand som forholdsvis dårlig. I hovedtrekk finner vi det samme når det gjelder aktivitet (fire spørsmål), men sammenhengen her er noe svakere. Sterkest sammenheng med egenopplevd helse finner vi for dem som har dårlige søvnvaner, der rapporter deltakerne dårlig opplevd helse.

 God konsistens og valide resultater i «Min livsstil»

«Min livsstil» har vært gjennom en grundig validering i regi av Universitet i Stavanger og i samarbeid med Frisklivssentralen i Stavanger. Valideringen skal analysere hvordan folk svarer på undersøkelsen og vurdere om svarene er pålitelige og nøyaktige. Sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse viser at metoden «Min livsstil» er egnet til å kartlegge livsstil og til å gi signal om risikogrupper. Slik sett er metoden pålitelig og valid, forteller professor Torvald Øgaard.

I følge Øgaard er det god spredning i svarene, noe som indikerer at spørsmålene synes å fange opp forskjeller mellom respondentene. Det er også god konsistens i svarene, og når vi ser på sammenhengene mellom rapportert livsstil og opplevd helse, finner vi en rekke interessante og til dels sterke sammenhenger, noe som forteller at spørreskjemaet i «Min livsstil» fungerer godt.

www.enforme.no