Norges fremste e-helseverktøy for livsstilskartlegginger

Borge ungdomsskole gjør tidenes satsing i bruk av «Min Livsstil»

Aldri før har en ungdomsskole i Norge involvert så mange elever i egenvurderingen av helse og livsstil. Det har også vært et unikt samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten.

Borge ungdomsskole er en ny og moderne skole i Fredrikstad med 430 elever som kommer fra seks ulike barneskoler. Som en del av sitt helsefremmende arbeid i samarbeid med (tidligere) Østfold Fylkeskommune, har skolen gjennomført «Min Livsstil – Helse og Livsmestring» på alle trinn og klasser. Som oftest starter skolene med færre elever enn Borge, men her tok skolen full sats. Sosiallærer Trond Eriksen har vært ansvarlig for gjennomføringen og forteller:

– Vi gjorde dette fordi vi ser viktigheten av å jobbe med helsefremmende tiltak, som øker muligheten for at våre elever tar ansvarlige livsstilsvalg. Folkehelse og livsmestring er en overordnet del i det nye læreplanverket, og vi som skole skal gi elevene våre kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. Vi så at undersøkelsen «Min Livsstil» kunne gi oss et innblikk i hva vi bør vektlegge i vår opplæring og veiledning. Samtidig så vi nytten av at elevene kunne få kartlagt egen helse, slik at de kan ser sammenhengen mellom egen livsstil og den opplæringen de mottar.

Vi valgte å gjennomføre «Min Livsstil» på alle elevene våre, slik at vi kunne tilpasse opplæringen helt ned til klassenivå. Ved at alle klasser gjennomførte undersøkelsen, fikk vi et godt bilde på den gjennomsnittlige helseprofilen til skolens elever, samtidig som lærerne fikk en oversikt over områder som det bør fokuseres ekstra på i sine elevgrupper.  Helsesykepleieren vår kan også se den enkeltes elevs resultater, slik at hun kan gi personlig oppfølging ved behov.

Med god planleggingen fant alle klassene tid til å gjennomføre undersøkelsen i løpet av en ukes tid. Selve gjennomføringen gikk veldig greit, da den er digital og har god brukervennlighet. Også etterarbeidet med å uthente data fungerte godt. Det var lett å hente ut den informasjonen vi ønsket, og elevene fikk sine profiler tilsendt sin mailadresse rett etter gjennomføringen.

Vi erfarte at elevene reagerte positivt på at de fikk sin egen rapport. De opplevde tilbakemeldingene i rapporten som konkrete, enkle og forståelige. Anbefalingene i rapportene gjennomsyres av hva du kan gjøre, ikke at det er noen form for krav eller tvang. Vi ser at det er den personlige rapporten som er viktigst og har størst gevinst, men vi har også hatt stor nytte av de kollektive rapportene.

De fleste livsstilsvalgene elevene gjør skjer ikke på skolen, så derfor syntes vi det også var viktig å involvere foreldregruppen. Skole-hjem-samarbeid kan være en avgjørende faktor for å få til varige endringer eller opprettholdelse av gode livsstilsvalg. Vi oppfordrer derfor elevene til å dele resultatet fra sin helseprofil med foreldrene sine, og vi delte informasjon om undersøkelsen og skolens resultater i samarbeidet med FAU.

Ofte når skoler benytter «Min Livsstil – Helse og Livsmestring» eies tiltaket enten av skoleledelsen eller skolehelsetjenesten. På Borge ser man at den optimale nytten er å koble skolens eierskap i samarbeid med helsetjenesten. Helsesykepleier Heidi Strekerud forteller at hun hadde stor nytte av at elevene på 8.-klassetrinnet hadde gjennomført kartleggingen på forhånd. – Jeg opplevde elevene som mer forberedte til helsesamtalen og vi fikk en fin inngangsvinkel til dialogen. Jeg erfarte også at en del elever allerede hadde gjort små, men viktige endringer i sine vaner. Spesielt merker jeg at en noen elever var blitt mer bevisst viktigheten rundt skolematen.

Vi bruker klasserapportene til undervisning og diskusjon med de ulike klassene, forteller Trond og Heidi. Hvis søvn fremstår som en stor utfordring, vektlegger vi eksempelvis dette. Vi ser tiltaket i sammenheng med andre gode tiltak skolen gjør innen helsefremming. Vi tror også at det er nøkkelen til suksess. Vi må sette «Min Livsstil» inn i et enda bedre system og det er noe vi skal jobbe videre med.

www.enforme.no